top of page

כתבות ותביעות

21.04.2016

תביעה ייצוגית נגד חברת 012 סמייל טלקום

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת 012 סמייל טלקום, שעניינה הטעיה, גביית יתר והתעשרות שלא כדין בגין מכירת שירותים שאין בידה של 012 למכור. כאמור בבקשת האישור, 012 מציעה ללקוחותיה חבילות גלישה ביודעה היטב, כי התשתית הנמכרת בחבילות אלו כלל איננה מסוגלת לתמוך במהירות הגלישה המוצעת ללקוח. באופן זה, 012 מוכרת חבילות במהירות גלישה מהירה לכאורה, ובמחיר גבוה כמובן, כאשר ללקוח אין ולא תהיה כל אפשרות למצות ולנצל את מהירות הגלישה המוצעת לכאורה
 
בית המשפט התבקש להורות על הנתבעת לחדול מהתנהלות זו, תוך מכירת חבילות התואמות את המהירות האפשרית בפועל, וכן לפצות את כל הלקוחות אשר התקשרו בחבילות גלישה שבהן לא ניתן היה לספק את המהירות המירבית המוצהרת בפועל.

12.04.2016

תביעה ייצוגית נגד חברת סלקום

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת סלקום, שעניינה חיוב לקוחותיה של סלקום בגין כרטיס ה-SIM שניתן להם מבלי שיש לדרישת התשלום כל בסיס בדין או בהסכם. כאמור בבקשת האישור, כאשר לקוחות מסיימים את התקשרותם עם סלקום, נדרשים הם לשלם סכומי כסף משתנים עבור כרטיסי ה-SIM שהונפקו להם במועד ההתקשרות, וזאת מבלי שקיים בהסכם עליו חתמו כל אזכור לזכותה של סלקום לעשות כן.
 
בית המשפט התבקש להורות על הנתבעת להשיב כספים שנגבו מלקוחות אשר שילמו עבור כרטיסי ה-SIM מבלי שהיה לכך בסיס בהסכם שנכרת בין הצדדים

21.03.2016

תביעה ייצוגית נגד חברת בזק בינלאומי

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת בזק בינלאומי, שעניינה הטעיה, גביית יתר והתעשרות שלא כדין בגין מכירת שירותים שאין בידה של בזק בינלאומי למכור. כאמור בבקשת האישור, בזק בינלאומי מציעה ללקוחותיה חבילות גלישה ביודעה היטב, כי התשתית הנמכרת בחבילות אלו כלל איננה מסוגלת לתמוך במהירות הגלישה המוצעת ללקוח. באופן זה, בזק בינלאומי מוכרת חבילות במהירות גלישה מהירה לכאורה, ובמחיר גבוה כמובן, כאשר ללקוח אין ולא תהיה כל אפשרות למצות ולנצל את מהירות הגלישה המוצעת לכאורה
 
בית המשפט התבקש להורות על הנתבעת לחדול מהתנהלות זו, תוך מכירת חבילות התואמות את המהירות האפשרית בפועל, וכן לפצות את כל הלקוחות אשר התקשרו בחבילות גלישה שבהן לא ניתן היה לספק את המהירות המירבית המוצהרת בפועל.

09.03.2016

תביעה ייצוגית נגד חברת הראל

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת הראל, שעניינה הפרת הוראות המפקח על הביטוח ופוליסות הביטוח שבינה ובין לקוחותיה, תוך עשיית עושר על חשבונם. כאמור בבקשת האישור, כאשר חברת הראל נדרשת לשלם כספים ללקוחותיה ו/או ליורשיהם ומוטביהם (בין אם בעקבות דרישה למשיכת כספים, מקרה פטירה או כל סיבה אחרת), כספי המבוטחים אשר הוצמדו למדד ההשקעות לאורך חייהם מנותקים מהמדד ומשולמים ללקוחות, בחלוף פרק זמן מסוים, כשהם מוצמדים למדד המחירים לצרכן בלבד.
 
באופן זה, ובניגוד להוראות פוליסות הביטוח והמפקח על הביטוח, כספים שזכו לתשואות נאות לאורך חייהם מוצמדים למדד בלבד, אשר מציג ביצועים דלים וזעירים לעומת מדדי ההשקעות הרלוונטיים, והראל נמנעת מלשלם את ההפרשים לידי לקוחותיה.
 
בית המשפט התבקש להורות על הנתבעת לחדול מתשלום הכספים כשאלו מוצמדים למדד המחירים לצרכן, להצמידם מעתה והלאה למדדים הרלוונטיים לכספים וכן להשיב ללקוחות שנמנעו מהם רווחי ההשקעות את ההפרשים המגיעים להם.

24.02.2016

תביעה ייצוגית נגד חברת פרטנר

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת פרטנר, שעניינה הפרת הוראות חוק התקשורת ומשלוח דואר זבל. כאמור בבקשת האישור, חברת פרטנר שולחת ללקוחותיה הודעות SMS המכילות תוכן שיווקי, וזאת מבלי לקבל את הסכמת לקוחותיה. אם לא די בכך, הרי שגם כאשר לקוחותיה של פרטנר מבקשים להביע את סירובם לקבל הודעות פרסומיות, פרטנר מקשה על לקוחותיה לעשות כן, מתעלמת מהודעותיהם, וממשיכה במשלוח הודעות פרסומיות בניגוד לדין.

 

בית המשפט התבקש להורות על הנתבעת לחדול ממשלוח הודעות ללקוחות שלא הביעו את הסכמתם לקבל הודעות פרסומיות, לאפשר ללקוחותיה להודיע על סירובם לקבל הודעות ולפצות את לקוחותיה שקיבלו הודעות בניגוד לרצונם.

10.02.2016

תביעה ייצוגית נגד חברת AIG

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת AIG. כאמור בבקשת האישור, כאשר לקוחות פונים לחברת הביטוח בבקשה לרכישת ביטוח חובה, הנתבעת מחשבת את פרמיית ביטוח החובה תוך התעלמות מהנתונים הרלוונטיים של הרכב המבוטח, ובאופן זה, מעלה את פרמיית הביטוח מעל ומעבר לסכומים המאושרים על ידי המפקח על הביטוח.

 

באופן זה, כאשר המבקשת ביקשה לבטח את רכבה, הנתבעת התעלמה מקיומה של מערכת ABS ברכבה של המבקשת (אשר מחייבת הפחתת הפרמיה המאושרת לנתבעת) וגבתה מהמבקשת פרמיה החורגת מהסכומים המאושרים לה על ידי המפקח על הביטוח.

 

כאמור בבקשת האישור, התנהלות של הנתבעת מהווה הפרת חוק ועשיית עושר, ובית המשפט התבקש להורות על הנתבעת להשיב ללקוחות את הכספים בהן הנתבעות התעשרו כתוצאה מהתנהלותן ולשנות את התנהלותה צופה פני עתיד.

11.01.2016

תביעה ייצוגית נגד חברת הולמס פלייס

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד הולמס פלייס, גרייט שייפ וסטודיו סי. כאמור בבקשת האישור, במהלך חודש ספטמבר 2015 הורה המחוקק על הפחתת שיעור המע"מ הנגבה בישראל. בעוד הנתבעות אכן נדרשות לשלם מע"מ מופחת החל מחודש זה, הנתבעות לא הפחיתו את המחיר הנגבה מלקוחותיהן במסגרת עסקת המנוי בה התקשרו, ובאופן זה העלו באופן אפקטיבי את מחיר העסקה, למרות קיומו של חוזה תקופה קצובה שאיננו מאפשר העלאה חד צדדית של המחיר. באופן זה, כל אחת מהנתבעות גלגלו לכיסן את הפחתת המע"מ, במקום שלקוחותיהן יהנו מההפחתה בהתאם לחוזה בין הצדדים.

 

כאמור בבקשת האישור, התנהלותן של הנתבעות מהווה הפרת הסכם ועשיית עושר, ובית המשפט התבקש להורות על הנתבעות להשיב ללקוחות את הכספים בהן הנתבעות התעשרו כתוצאה מהתנהלותן.

24.12.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת סנו

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת סנו, שעניינה הטעיית לקוחות הרוכשים מרככי כביסה מתוצרת סנו. לפי האמור בבקשת האישור, מגוון מרככי הכביסה של סנו נחלק לשניים - מרככים שנבדקו ונמצאו כמתאימים לשימוש עבור תינוקות, ומרככים שלא נבדקו ונמצאו ככאלו. למרות האמור, סנו מציבה על גבי כל מרככיה (ולמצער, רובם) תמונה מטעה במיוחד של תינוק עטוף במגבת, באופן שלקוחותיה מוטעים להאמין כי כל אחד ממוצרי נמצא כמתאים לשימוש עבור תינוקות. כתוצאה, גורפת סנו לכיסה מחיר עודף הנובע מהעובדה כי מוצרי תינוקות מתומחרים במחיר גבוה יותר ממוצרים רגילים, ונהנים מביקוש עז יותר.
 
כאמור בבקשת האישור, התנהלותה של סנו מהווה, בין היתר, הטעיה ברורה ובוטה, ובית המשפט התבקש להורות על סנו לחדול מאופן פרסום מוצריה וכן לפצות לקוחות שרכשו את המוצרים הרלוונטיים לבקשת האישור.

30.11.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת יס והוט

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת יס וכנגד חברת הוט, שעניינה גבייה פסולה ומקפחת של סכומי כסף עודפים מלקוחות המזמינים ערוצי ספורט יומיים. לפי האמור בבקשת האישור, הנתבעות הנהיגו מנגנון פסול ומקפח לפיו הזמנת ערוץ ספורט הינה משעה חצות עד חצות, ובאופן זה, לקוחות המבקשים להזמין ערוץ ספורט לעולם ישלמו עבור יום שלם, אך יזכו לצפות בערוץ לפרק זמן קצר יותר. לא זו אף זו; לקוחות המזמינים ערוץ ספורט לטובת משדר המתחיל בשעות הערב המאוחרות ואשר מסתיים בשעות הבוקר המוקדמות ביום למחרת, עשויים למצוא עצמם צופים בערוץ שעות בודדות אך נדרשים לשלם בגין יומיים שלמים!
 
כאמור בבקשת האישור, התנהלותן של הנתבעות איננה תואמת את הוראות רישיונן, וכן מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד. במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על הנתבעות לחדול מאופן התנהלותן, להשיב כספים ללקוחות שהזמינו את ערוצי הספורט ולתקן את אופן הגבייה בעתיד.

28.10.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת השטיח המעופף

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד השטיח המעופף, אשת טורס והדקה התשעים, שעניינה הפרת הוראות חוק ההתיישנות וקיפוח לקוחותיהן של החברות לאור סעיף בתקנון החברות המקצר את תקופת ההתיישנות מ-7 שניםלפרק זמן שבין שנה וחצי לשנתיים. 
 
בהתאם להלכות רבות שנקבעו לאורך השנים, התנהלותן של הנתבעות הינה פסולה ומנוגדת לדין, וכן מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד. במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על הנתבעות לחדול מאופן התנהלותן, ולתקן את תקנוניהן כך שללקוחות תועמד מלוא תקופת ההתיישנות כדין.

15.10.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת באדג׳ט

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת באדג'ט, שעניינה תנאים מקפחים ופסולים בהסכם הליסינג שלה. לפי בקשת האישור, כאשר לקוח מתקשר עם באדג'ט בהסכם ליסינג, הלקוח נדרש להפקיד פיקדון בגובה מספר חודשי שכירות, אשר יוחזק על ידי באדג'ט עד למועד סיום ההסכם. ההסכם קובע, כי פיקדון זה ישמש אך ורק לטובת פירעון חובות של הלקוח במהלך ובתום חיי ההסכם, ויושב ללקוח בתוספת הפרשי הצמדה. ההסכם שותק לגבי שאלת הריבית הנצברת על כספי הפיקדון, השייכים ללקוח ואותם באדג'ט חייבת להשיב בתום חיי ההסכם, אך קובע, כי כל חוב של הלקוח כלפי באדג'ט יישא בריבית חריגה. 
 
כפי שנטען בבקשת האישור, באדג'ט מתעשרת מכספי הפיקדון, שהינם כספים השייכים ללקוח ומוחזקים על ידי באדג'ט עבורו, שכן למרות העובדה שההסכם בין הצדדים קובע כי מטרת כספים אלו הינה להבטיח את פרעון חובות הלקוח (וכי זו מטרתם היחידה), בפועל, באדג'ט נהנית מהריבית שמפיקים כספים אלו, ולחלופין, משתמשת בכספים לצרכיה המסחריים חלף השקעת הון עצמי. בנוסף, באדג'ט איננה משיבה את הכספים בצירוף הצמדה מלאה. 
 
בהתאם להלכות רבות שנקבעו לאורך השנים, התנהלותה של באדג'ט הינה פסולה ומנוגדת לדין, וכן מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד. במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על באדג'ט לחדול מאופן התנהלותה, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיה אשר לא זכו לקבל ריבית על כספי הפיקדון ו/או לא קיבלו הפרשי הצמדה מלאים בתום חיי ההסכם.

20.09.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת באדג׳ט

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת באדג'ט, שעניינה תנאים מקפחים ופסולים בהסכם הליסינג שלה ובחיובי יתר המושתים על לקוחותיה. לפי בקשת האישור, כאשר רכב המושכר ללקוח בשכירות ארוכת טווח ניזוק בתאונה, באדג'ט מחייבת את הלקוח בסכומים החורגים מעלויות התיקון בפועל, לפי חוות דעת שמאים מטעמה שאינם תואמים כלל וכלל את הנזקים בפועל או את הסכומים בהם תישא באדג'ט, ומבלי להתחשב בדמי ההשתתפות העצמית שעל הלקוח לשלם. כמו כן, באדג'ט איננה מאפשרת ללקוחותיה למנות שמאי, ואף מחייבת את לקוחותיה בנזקי בלאי סביר, אשר לפי חוזה השכירות רובצים לפתחה של באדג'ט ולא לפתחו של הלקוח.
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על באדג'ט לחדול מאופן התנהלותה, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיה אשר שילמו סכומים החורגים מדמי ההשתתפות העצמית בקרות תאונה או בגניבת הרכב.

20.09.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת באדג׳ט

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת באדג'ט, שעניינה תנאים מקפחים ופסולים בהסכם הליסינג שלה, באמצעותם מתעשרת באדג'ט על חשבון לקוחותיה. לפי בקשת האישור, כאשר רכב המושכר ללקוח בשכירות ארוכת טווח נגנב או נקלע לתאונת Total Loss, באדג'ט מחייבת את הלקוח לא רק בדמי ההשתתפות העצמית הנקובים בחוזה, אלא קובעת כי החוזה הסתיים ומחייבת את הלקוח בקנס בגובה אלפי ש"ח, כאילו הלקוח ביטל את החוזה בטרם סיומו. כל זאת, בניגוד מוחלט וגמור לתנאי החוזה הקובעים, כי על באדג'ט לספק ללקוח רכב חלופי ולהמשיך בקיום ההסכם.
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על באדג'ט לחדול מאופן התנהלותה, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיה אשר שילמו סכומים החורגים מדמי ההשתתפות העצמית בקרות תאונה או בגניבת הרכב.

09.09.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת איזי גו

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת התיירות איזי-גו, שעניינה פרסום טיסות "פיקטיביות" והטעיית לקוחותיה. לפי בקשת האישור, איזי-גו מפרסמת באתר האינטרנט שלה טיסות שונות, אשר אין ביכולתה או ברצונה למכור, במחירים מפתים. כאשר לקוח מזמין באתר ו/או מתקשר לאיזי-גו בעקבות טיסה אטרקטיבית, מבשרת לו איזי-גו כי לא ניתן להנפיק כרטיס לטיסה שהזמין, וכי באמתחתה מלאי טיסות אחרות היכולות להתאים לצרכיו. כך, מפתה איזי-גו לקוחות להתקשר עמה, בניגוד לדין ובאופן מטעה ופסול.
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על איזי-גו לחדול מאופן התנהלותה, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיה אשר הזמינו טיסה ו/או יצרו עמה קשר לגבי טיסה שלא היה ביכולתה או ברצונה של איזי-גו למכור.

09.09.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת הראל

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברות הביטוח הראל, כלל, מגדל ודקלה שעניינה גביית פרמיות ביטוח ביתר מחיילי מילואים. לפי בקשת האישור, כאשר חייל או חיילת מילואים יוצאים לשירות המילואים, פוליסות הביטוח המונפקות על ידי המשיבות קובעות, כי הפוליסות אינן תקפות ביחס למקרי ביטוח המתרחשים במהלך שירות המילואים. לצד זאת, ולמרות שהמשיבות אינן מעניקות את הכיסוי הביטוחי אותו רכשו מבוטחיהן, המשיבות דורשות תשלום פרמיה מלאה ממבוטחיהן גם בתקופה בה אלו נמצאים במילואים.
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על המשיבות לחדול מאופן התנהלותן, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיהן אשר שילמו פרמיות במהלך תקופת שירות המילואים למרות העובדה שכלל לא זכו לביטוח עליו שילמו בפועל.

26.07.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת הראל

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברת הביטוח הראל, שעניינה הפרת חובתה של הראל לשפות  כראוי את מבוטחיה אשר רכשו ביטוח דירה, כאשר למבוטחים אלו נגנב ו/או אובד תכשיט. לפי בקשת האישור נטען, כי כאשר למבוטח נגנב ו/או אובד תכשיט, הראל מציעה למבוטח לקבל שובר לאחת מרשתות התכשיטים עמה היא עובדת, חלף פיצוי כספי, בניגוד להוראות הדין והמפקח על הביטוח. כאשר המבוטח מסרב לקבל את השובר, מסכימה הראל לשפות אותו בכסף מזומן, אך מפחיתה מסכום זה כספים שלא כדין בגלל בחירתו של המבוטח שלא לקבל שובר לרשת תכשיטים זו או אחרת.
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על הראל לקיים את הוראות הדין, לפצות את מבוטחיה בכסף מלא ובהתאם לשווי התכשיט וכן להעניק פיצוי לכל לקוחותיה אשר קיבלו שובר ו/או קיבלו תשלום כספי בחסר.

22.06.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת הראל וכלל

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד חברות הביטוח הראל וכלל, שעניינה גביית פרמיות ביטוח בפוליסות "ריסק זמני" ביתר, ולפיה, המשיבות חייבו מבוטחים ומבוטחות המצויים באבטלה, בחופשה ו/או בחופשת לידה וכן בהפסקות עבודה אחרות בפרמיות גבוהות במיוחד עקב "סיכון מקצועי" הטמון בעבודתם, וזאת למרות העובדה שבתקופות המדוברות, עובדים אלו כלל לא עבדו וכלל לא היו חשופים לסיכון שהצדיק גביית פרמיה גבוהה יותר בזמן עבודתם.
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על המשיבות לחדול מאופן התנהלותן, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיהן אשר שילמו פרמיות ריסק זמני גבוהות למרות העובדה שכלל לא היו חשופים לסיכון המצדיק את גביית הפרמיה.

11.06.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת אל על, ישראייר וארקיע

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד אל על, ישראייר וארקיע, שעניינה הפרה בוטה של חוק שירותי תעופה, הקובע, כי במקרה שבו המראתה של טיסה מתעכבת בשעתיים ומעלה, על חברת התעופה לספק לנוסעיה שירותי סיוע, הכוללים, בין היתר, מזון, שתיה ושירותי תקשורת.
 
כנטען בבקשת האישור, המשיבות מפרות את חובתן מלספק שירותים אלו, כך שנוסעים המוצאים עצמם מעוכבים בשדות תעופה בישראל וברחבי העולם משך שעות ארוכות, נאלצים לרכוש מזון ושתיה, וכן לשלם בגין שירותי תקשורת מכיסם, במקום לקבל שירותים אלו מחברות התעופה.
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על חברות התעופה לחדול מאופן התנהלותן, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיה אשר נאלצו לשאת בעלות שירותי הסיוע השונים מכיסם.

25.05.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת קסטרו

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד רשת קסטרו, שעניינה שורה של תנאים מקפחים בתקנון חברי מועדון הלקוחות של קסטרו, המגבילים באופן חריג ומקפח את חברי המועדון מלממש את הנקודות שצברו במהלך רכישות שונות ברשת, ואשר אף מחייבים את הלקוחות להשיב נקודות אלו - "במתנה" - לקסטרו, בתום תקופת החברות במועדון הלקוחות.
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על קסטרו לחדול מאופן התנהלותה, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיה אשר נאלצו להשיב נקודות לקסטרו בסיום חברותם במועדון הלקוחות. עוד התבקש בית המשפט הנכבד להורות על פיצוי כל מי שלא עלה בידו לממש את הנקודות כפי שרצה, ונאלץ לרכוש מוצרים לא רצויים או לשלם בכספו בעבורם.

25.05.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת 012 סמייל

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת 012 סמייל, שעניינה מסכת הקשיים שעוברים לקוחותיה של 012 עת הם מבקשים להתנתק משירותיה של 012. במסגרת בקשת האישור נטען, כי כאשר לקוחותיה של 012 מבקשים להתנתק (בין אם בכתב ובין אם בעל פה), 012 מערימה קשיים המונעים מלקוחותיה להתנתק, החל בהתעלמות מוחלטת מבקשת ההתנתקות וכלה בהמשך חיוב הלקוחות חודשים רבים לאחר בקשת הניתוק (ואף לאחר הניתוק בפועל).
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על 012 לחדול מאופן התנהלותה, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיה אשר לא נותקו במועד ואשר המשיכו להיות מחויבים בדמי השירות החודשיים. עוד התבקש בית המשפט הנכבד להורות על פיצוי כל מי שהתנתק משירותיה של 012, ונדרש לבלות זמן רב בהמתנה ובשיחות טלפוניות שמטרתן "שימור הלקוח", וזאת למרות העובדה שביקש להתנתק בכתב.

13.05.2015

תביעה ייצוגית נגד חברת בזק בינלאומי

משרד רפפורט - לוין - ביטון הגיש תובענה ייצוגית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד חברת בזק בינלאומי, שעניינה מסכת הקשיים שעוברים לקוחותיה של בזק בינלאומי עת הם מבקשים להתנתק משירותיה של בזק בינלאומי. במסגרת בקשת האישור נטען, כי כאשר לקוחותיה של בזק בינלאומי מבקשים להתנתק (בין אם בכתב ובין אם בעל פה), בזק בינלאומי מערימה קשיים המונעים מלקוחותיה להתנתק, החל בהתעלמות מוחלטת מבקשת ההתנתקות וכלה בהמשך חיוב הלקוחות חודשים רבים לאחר בקשת הניתוק (ואף לאחר הניתוק בפועל).
 
במסגרת בקשת האישור, התבקש בית המשפט להורות על בזק לחדול מאופן התנהלותה, ולהעניק פיצוי לכל לקוחותיה אשר לא נותקו במועד ואשר המשיכו להיות מחויבים בדמי השירות החודשיים. עוד התבקש בית המשפט הנכבד להורות על פיצוי כל מי שהתנתק משירותיה של בזק בינלאומי, ונדרש לבלות זמן רב בהמתנה ובשיחות טלפוניות שמטרתן "שימור הלקוח", וזאת למרות העובדה שביקש להתנתק בכתב.
bottom of page